STANDPUNTEN

standPunten 2022 - 2026

De VVD wil een moderne gemeente, waarin activiteiten en bedrijvigheid worden aangemoedigd. Ondanks de actuele vraag zijn er nagenoeg geen woon- en bedrijfskavels te koop. De VVD wil dat hierin snel verandering komt. 

De VVD wil dat onze inwoners en ondernemers volop de ruimte krijgen om deze kansen te benutten. Natuurlijk houden we hierbij rekening met elkaar en zoeken we naar de juiste balans. 

Elk jaar geeft de gemeente gemiddeld ruim € 2.800,- per inwoner uit. Opgeteld bijna € 90 miljoen. Daaruit worden uiteenlopende dingen betaald: van een koelkast voor een arm gezin tot brandweerzorg in de regio. Veel van deze uitgaven liggen vast in afspraken of wettelijke regels. Wel hebben we invloed op hoe we die afspraken en regels nakomen. Over een deel van de uitgaven kunnen we met elkaar zelf beslissen.

Veel gaat goed en over het algemeen zijn de inwoners, ondernemers en recreanten tevreden over onze gemeente. Als VVD vinden we wel dat we afspraken en regels ‘royaal’ uitvoeren. Bijna kritiekloos geven we steeds meer geld uit aan ‘papierwerk’, breed overleg en verhoogde kwaliteit. Wij vinden dat teveel geld in rook opgaat aan administratie, rapporten, beleid en controle. Naar onze mening is dat, met alle goede bedoelingen van dien, scheef gegroeid. 

We willen weer scherp zijn op wat onze rol als gemeente feitelijk is en we willen die rol zo snel en efficiënt als mogelijk uitvoeren.


ONZE BELANGRIJKSTE STANDPUNTEN

1. Verbeterde dienstverlening naar onze inwoners.

Openingstijden en dienstverlening moet nog meer worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Wij willen dat er meer aandacht is voor nette plantsoenen. Ook willen we dat de tevredenheid bij onze inwoners over het maaibeleid toeneemt. Wij willen dat de afvalcontainer weer één keer per twee weken wordt geleegd. 


2. Woningbouw.

Wij willen dat er versneld bij alle dorpen nieuwe woningen worden gebouwd. Hier wordt volop aandacht geschonken aan woonruimte voor jongeren en ouderen.


3. Volop kansen geven aan onze jeugd en jongeren
We geven onze jeugd graag alle mogelijke kansen. Dat betekent dat er voldoende banen en betaalbare starterswoningen moeten zijn.

In de top 5 van onze kandidatenlijst treffen we drie mensen van jonge leeftijd aan (Dineke Wagenaar - 30 jaar, Tiemen Jongsma - 18 jaar en Jurre Kamminga - 16 jaar), die de mening van jongeren op een sublieme wijze kunnen verwoorden in de gemeenteraad. Overigens zijn alle leeftijdsklassen goed vertegenwoordigd op onze kieslijst. De jongste kandidaat is 16 jaar. De oudste kandidaat is 80 jaar. En alles wat daar tussen zit. 


4. Economie aanjagen.

Wij willen dat er bij de meeste dorpen naar schaalgrootte ruimte komt voor ondernemingen. We willen nieuwe bedrijven verwelkomen en daarmee banen creëren. We blijven ons inzetten voor minder regels voor ondernemers.


5. Realistisch duurzaamheidsbeleid; haalbaar en betaalbaar.

Wij willen niet dat inwoners en ondernemers worden gedwongen om duurzame stappen te zetten bovenop landelijk beleid. Wij vinden dat zonnepanelen op daken moeten worden aangebracht, zodat er geen wildgroei aan zonneparken ontstaat.


6. Initiatieven vanuit onze inwoners.

Wij willen inwoners en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter van wordt. Wij willen dat ideeën vanuit onze inwoners, ondernemers, dorpsbelangen op een duidelijke manier worden behandeld door de raad.

7. Geen tussentijdse verhoging van de OZB-opbrengst.

Wij vinden een (tussentijdse) verhoging van de OZB-opbrengst bovenop de inflatiecorrectie geen gesprekspunt.


8. Evenwicht tussen uitgaven en inkomsten.

Wij vinden dat iedere bestuurder scherp is op uitgaven binnen zijn of haar portefeuilles. We kunnen iedere euro immers maar één keer uitgeven.· Wij willen dat vastgoedtransacties in de toekomst worden begeleid door een ervaren vastgoedman of -vrouw. Wij willen dat er flink efficiënter wordt ingekocht, vooral bij lokale ondernemers.


9. Geen bureaucratie bij uitvoering van zorgtaken.

Wij willen geen bureaucratie bij de uitvoering van (zorg)taken in het sociaal domein. Zo komt er meer tijd voor mensen, en minder voor papier.


10. Laagdrempelige aanspreekbaarheid van politie.

· Wij willen dat de politie met een laagdrempelige aanspreekbaarheid aanwezig is in alle dorpen. Een dagelijkse patrouille te voet of per fiets is gewenst.


11. Eventuele fusie met Achtkarspelen.

Wij willen een goede afweging maken over het ontvlechten van de werkmaatschappij met Achtkarspelen, fuseren met een andere gemeente of zelfstandig verdergaan. Telkens vragen we ons af “in welke vorm krijgen onze inwoners en ondernemers de beste dienstverlening voor een goede prijs? Wij willen het grote verloop onder het personeel een halt toeroepen. Kennis vliegt veel te veel weg uit de gemeentelijke organisatie.

12. Deskundige en ervaren bestuurders in het College van B&W.

Wij willen deskundige en ervaren bestuurders in het College van B&W. Wij vinden dat de Gemeenteraad, het College van B&W en de ambtenaren er zijn voor de inwoners. Niet andersom. Wij willen dat de gemeente zich meer gaat richten op haar kerntaken. Dat kan met minder personeel, waardoor er budget overblijft voor echte voorzieningen voor onze inwoners.

Download hier het verkiezingsprogramma

SAMEN BETER MAKEN WAT BETER  MOET!

  • Verbeterde dienstverlening
  • Woningbouw
  • Jeugd en jongeren
  • Economie aanjagen
  • Realistisch duurzaamheidsbeleid
  • Activiteiten ontwikkelen
  • Lage lasten voor inwoners

Verbeterde dienstverlening

Afvalcontainer weer één keer per twee weken legen. Meer kwaliteit bij plantsoenen en gazons.

Openingstijden en dienstverlening moet nog meer worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Wij willen dat er meer aandacht is voor nette plantsoenen. Ook willen we dat de tevredenheid bij onze inwoners over het maaibeleid toeneemt. Wij willen dat de afvalcontainer weer één keer per twee weken wordt geleegd.

Lees meer

Woningbouw

Snel woningkavels klaar maken. Woningbouw in alle dorpen. Bouwen, bouwen, bouwen!!

Wij willen dat er versneld bij alle dorpen nieuwe woningen worden gebouwd. Hier wordt volop aandacht geschonken aan woonruimte voor jongeren en ouderen.

Lees meer

Jeugd en jongeren

Volop kansen geven aan onze jeugd en jongeren. De jongeren op de kieslijst van de VVD kennen de denkwijze van jongeren.

We geven onze jeugd graag alle mogelijke kansen. Dat betekent dat er voldoende banen en betaalbare starterswoningen moeten zijn.

In de top 5 van onze kandidatenlijst treffen we drie mensen van jonge leeftijd aan (Dineke Wagenaar - 30 jaar, Tiemen Jongsma - 18 jaar en Jurre Kamminga - 16 jaar), die de mening van jongeren op een sublieme wijze kunnen verwoorden in de gemeenteraad. Overigens zijn alle leeftijdsklassen goed vertegenwoordigd op onze kieslijst. De jongste kandidaat is 16 jaar. De oudste kandidaat is 80 jaar. En alles wat daar tussen zit.

Lees meer

Economie aanjagen

Snel bedrijfskavels klaarmaken en in de markt zetten. Volop ruimte geven aan onze ondernemers.

Wij willen dat er bij de meeste dorpen naar schaalgrootte ruimte komt voor ondernemingen. We willen nieuwe bedrijven verwelkomen en daarmee banen creëren. We blijven ons inzetten voor minder regels voor ondernemers.

Lees meer

Realistisch duurzaamheidsbeleid

Haalbaar en betaalbaar is uitgangspunt. Geen dwang vanuit gemeente bovenop Rijksbeleid. Geen zonneparken op landbouwgrond.

Wij willen niet dat inwoners en ondernemers worden gedwongen om duurzame stappen te zetten bovenop landelijk beleid. Wij vinden dat zonnepanelen op daken moeten worden aangebracht, zodat er geen wildgroei aan zonneparken ontstaat.

Lees meer

Activiteiten ontwikkelen

Inwoners verdienen een snel antwoord of hun idee steun krijgt vanuit de gemeente.

Wij willen inwoners en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter van wordt. Wij willen dat ideeën vanuit onze inwonersondernemers, dorpsbelangen op een duidelijke manier worden behandeld door de raad.

Lees meer

Lage lasten voor inwoners

Geen tussentijdse verhoging van de OZB-opbrengst

Wij vinden een (tussentijdse) verhoging van de OZB-opbrengst bovenop de inflatiecorrectie geen gesprekspunt.

Lees meer

Testimonials