STANDPUNTEN

standPunten

De VVD wil een moderne gemeente, waarin activiteiten en bedrijvigheid worden aangemoedigd. De economie trekt aan en we zien in Tytsjerksteradiel volop kansen. Wij willen dat onze inwoners en ondernemers volop de ruimte krijgen om deze kansen te benutten. Natuurlijk houden we hierbij rekening met elkaar en zoeken we naar de juiste balans. 


Elk jaar geeft de gemeente gemiddeld bijna € 2.500,- per inwoner uit. Opgeteld ruim € 75 miljoen. Daaruit worden uiteenlopende dingen betaald: van een koelkast voor een arm gezin tot brandweerzorg in de regio. Veel van deze uitgaven liggen vast in afspraken of wettelijke regels. Wel hebben we invloed op hoe we die afspraken en regels nakomen. Over een klein deel van de uitgaven kunnen we met elkaar zelf beslissen.


Veel gaat goed en over het algemeen zijn de inwoners, ondernemers en recreanten tevreden over onze gemeente. Als VVD vinden we wel dat we afspraken en regels ‘royaal’ uitvoeren. Bijna kritiekloos geven we steeds meer geld uit aan ‘papierwerk’, breed overleg en verhoogde kwaliteit. Wij vinden dat teveel geld in rook opgaat aan administratie en controle. Naar onze mening is dat, met alle goede bedoelingen van dien, scheef gegroeid. We willen weer scherp zijn op wat onze rol als gemeente feitelijk is en we willen die rol zo snel en efficiënt als mogelijk uitvoeren.


ONZE BELANGRIJKSTE STANDPUNTEN

1. We willen inwoners en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter van wordt. We willen nieuwe bedrijven verwelkomen en daarmee banen creëren. Economie aanjagen.


2. We willen niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. We willen de woonlasten zoveel mogelijk reduceren. De schuld van 55 miljoen euro willen we deels wegwerken. Verantwoord omgaan met (uw) geld.


3. We willen geen hoge welstandseisen. We willen flexibel bestemmen en flink inzetten op nieuwbouw van woningen: aanbod genereert vraag. De VVD wil geen krimp in onze gemeente. We willen geen monumentenregeling voor karakteristieke panden.


4. Ooit is het AZC gekomen als tijdelijke voorziening. We zijn nu 20 jaar verder... We zijn tegen verdere uitbreiding van het AZC. Als het mogelijk is, bouwen we het AZC in de toekomst juist af.


5. We gunnen iedereen de ruimte om te groeien en te ontwikkelen. We vertrouwen op ieders goede wil om dat met respect voor anderen te doen. Ruimte en vertrouwen geven.


6. We geven onze jeugd graag alle mogelijke kansen. Dat betekent dat er voldoende banen en betaalbare starterswoningen moeten zijn.


7. Mensen met een bijstandsuitkering willen we beter begeleiden naar een baan. Dat doen we middels een verplichte tegenprestatie van zinvol werk. Een uitkering is een vangnet en geen hangmat.


8. Minder regels en meer vertrouwen in de hardwerkende zorgprofessionals. Zo komt er meer tijd voor mensen, en minder voor papier.


9. In regelgeving en financiële begeleiding willen we meer ruimte creëren voor met name zonnepanelen, windmolens tot 15 meter en aardwarmte. De energietransitie aanjagen.


10. De openingstijden van de gemeentewerf en balie willen we meer verschuiven naar de namiddag/avond/zaterdag, zodat deze beter bereikbaar zijn voor werkenden. We willen een zorgvuldig maaibeleid en het onderhouden van wegen doen we met minder overlast voor onze inwoners en ondernemers.


KLIK HIER voor de folder, die huis-aan-huis werd verspreid tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen 2018: de belangrijkste standpunten voor u samengevat


Download hier het verkiezingsprogramma

WAT gaan we DOEN!

  • Economie aanjagen
  • Verantwoord met geld omgaan
  • Woningbezit mogelijk maken
  • AZC afbouwen
  • Ruimte en vertrouwen geven
  • De jeugd heeft de toekomst
  • In de bijstand en toch mogen participeren

Economie aanjagen

Meer werk. Meer banen. Meer aandacht voor de agrarische, toeristische en recreatieve sector.

Met water, weiland en bossen heeft Tytsjerksteradiel alles wat “Fryslân moai makket”. Onze inwoners en ondernemers willen we in deze prachtige omgeving stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter van wordt. Dit kunnen activiteiten of evenementen zijn die banen opleveren, die bijdragen aan een gezond economisch klimaat en/of die de levendigheid en leefbaarheid in de dorpen vergroten. De rol van de gemeente is meedenken, zorgen voor de juiste voorwaarden en ruimte, het wegnemen van belemmerende regels / procedures en het meehelpen voorkomen van overlast. Daar hoort ook het ontwikkelen van bedrijventerrein Garyp Noord bij. Tytsjerksteradiel is geen museum. Het is een prachtige gemeente, en we willen dat Tytsjerksteradiel bloeit, boeit en groeit.

We willen dat de digitale infrastructuur goed op orde is, zodat bedrijven kunnen innoveren. Snel internet is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

In het bijzonder heeft de VVD aandacht voor de agrarische bedrijven en de recreatie. Deze zijn van groot belang voor de economie, een leefbaar platteland, landschap en voedselvoorziening. Door ruimte in bestemmingsplannen te bieden willen we beide sectoren, zo mogelijk gecombineerd, helpen in het zich aanpassen aan de eisen die markt en maatschappij aan de sector opleggen.

Lees meer

Verantwoord met geld omgaan

We gaan niet meer geld uitgeven dan dat we ontvangen. We willen de huidige schuld van 55 miljoen voor een groot deel wegwerken

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw geld om te gaan. We gaan zeker niet meer geld uitgeven dan dat we ontvangen. Ons streven is altijd om de kosten waar mogelijk te verlagen. Als het aan ons ligt, blijven de OZB en andere tarieven voor burgers en bedrijven de komende jaren gelijk. Uw eigen woning of bedrijfsruimte is geen pinautomaat voor de gemeente.

We willen de huidige schuld van ongeveer 55 miljoen euro voor een groot deel wegwerken en we brengen de reserve terug van de huidige 18 miljoen naar maximaal 10 miljoen euro.

Lees meer

Woningbezit mogelijk maken

Geen monumentenregeling. Geen welstandseisen. Voldoende bouwkavels. Lage woonlasten.

De meeste woningen in onze gemeente zijn het trotse eigen bezit van onze inwoners. Eigen bezit is voor ons een groot goed en we vertrouwen erop dat iedereen daar zorgvuldig mee omgaat. Eigenaren zijn zelf goed in staat om hun pand te onderhouden. Wij willen geen ‘betutteling’ met eenzijdig opgelegde monumentenregelingen of welstandseisen, die inwoners op kosten jagen. Bovendien zien wij het opleggen van dergelijke regels als een blijk van wantrouwen richting de burger. Daar doen wij niet aan mee!

Het bezit van een eigen woning willen we stimuleren door zo spoedig mogelijk locaties voor nieuwbouw te ontwikkelen zoals De Warren (het gebied aan het It Djippe Gat, ten westen van Burgum). Nieuwbouw van woningen moet mogelijk zijn in alle 17 dorpen van onze gemeente. Indivuele woonwensen veranderen en daar horen eigentijdse woningen bij. Ook moeten er voldoende starterswoningen beschikbaar zijn, zodat inwoners niet noodgedwongen uitwijken naar een nabijgelegen buurgemeente of grotere stad. Kostenverhogende energieregels bij nieuwbouw in It Sud fase 2 (Hurdegaryp) willen we schrappen. We willen de OZB zo laag mogelijk houden en nieuw- en verbouwplannen niet gaan verzwaren met aanvullende eisen.

Lees meer

AZC afbouwen

Het AZC is destijds verwelkomd als een tijdelijke voorziening. Na 20 jaar mag een andere gemeente het stokje overnemen..

Het doorgangscentrum voor asielzoekers is als tijdelijke voorziening in Burgum gekomen in 2000. Dat blijft voor ons een tijdelijke voorziening. Uitbreiding naar 650 of zelfs 1000 plaatsen wijzen we af. Het bouwen van meer permanente woningen op die locatie (bedrijventerrein) vinden we ongepast.

Als het aan ons ligt bouwen we het AZC af en vullen we de ruimte in als uitbreiding van het bedrijventerrein waar het eigenlijk op ligt. We willen daarbij een einde aan de status als doorgangscentrum zodat integratie daadwerkelijk kan plaatsvinden.

Lees meer

Ruimte en vertrouwen geven

We gunnen iedereen, inwoners en ondernemers, de ruimte om te groeien en ontwikkelen. Regels dienen een doel. Regels zijn geen doel

We gunnen iedereen, inwoners en ondernemers, de ruimte om te groeien en ontwikkelen. We vertrouwen op ieders goede wil om dat met respect voor anderen te doen. De gemeente denkt daarin mee en maakt mogelijk dat de één kan groeien zonder dat de ander er te veel hinder van ondervindt. We willen dat inwoners eigen ruimte en verantwoordelijkheid kunnen nemen, zonder dat overal formulieren en controles nodig zijn.

Het gaat niet om de regels zelf, maar om het totale resultaat. Regels dienen een doel. Regels zijn geen doel.

Lees meer

De jeugd heeft de toekomst

Het is zo belangrijk dat de jeugd behouden blijft voor onze mooie gemeente

We geven onze jeugd graag alle mogelijke kansen. Dat begint met het aanbieden van passend onderwijs. Ook aansluiting op de arbeidsmarkt is belangrijk. Dat betekent dat er voldoende banen moeten zijn en dat het lokale bedrijfsleven zichtbaar is op de scholen. Tot slot willen we de jeugd met betaalbare starterswoningen een betere kans bieden op de woningmarkt.

We zoeken meer aansluiting bij de dynamiek en groei in Leeuwarden en Drachten, dan bij de krimpgedachte die leeft bij de noordelijk gelegen gemeenten. Voor moderne communicatie zetten we veel meer ‘social media’ in.

Lees meer

In de bijstand en toch mogen participeren

Een bijstandsuitkering is een vangnet en geen hangmat.

Circa 500 van de ruim 32.000 inwoners in onze gemeente kunnen, om welke reden dan ook, niet meekomen en doen een beroep op de bijstand. We vinden het belangrijk dat deze inwoners aansluiting houden bij de samenleving, een regelmatig leven leiden en een reëel perspectief houden op eigen structurele inkomsten. Een bijstandsuitkering is een vangnet en geen hangmat.

Om dit kracht bij te zetten, gaat de gemeente een persoonlijk gesprek aan met alle bijstandsgerechtigden en maakt afspraken over een bij de situatie passende inzet in het belang van de gemeenschap. Dit kan bestaan uit ondersteunende werkzaamheden bij ouderen, mantelzorg, klaar-over bij scholen, ondersteuning bij sport en spel, tijdelijke werkzaamheden, etc. Inwoners, die een beroep doen op een bijstandsuitkering en toch “zwarte” neveninkomsten blijken te hebben, worden meteen gekort op hun uitkering.

Lees meer

Testimonials