VLOGS EN DOWNLOADS

vlogs en downloads

VERKIEZINGSFOLDER

In onderstaande folder worden de belangrijkste standpunten en kandidaat-raadsleden belicht.


VERKIEZINGSPROGRAMMA

De VVD heeft de standpunten samengevat in een verkiezingsprogramma. Dit document is vastgesteld door de leden van de VVD in Tytsjerksteradiel.

KLIK HIER voor het VVD-verkiezingsprogramma

VLOGS

In aanloop tot de verkiezingen heeft onze lijsttrekker Dineke Wagenaar (zie afbeelding) een aantal vlogs opgenomen. Op deze wijze hebben we veelal informatie opgehaald, die allemaal een link hebben met de gemeenteraad. Deze vlogs kunt u hier terugkijken.

4. Koopzondagen (met Sjaak Hoekstra)

5.  Snelvaren op de Burgumermar (met Nynke Koopmans)

6. Een zaterdagmiddag in It Maskelyn

7. Een ondernemer aan het woord

8. Invullen stemwijzer

9. Op bezoek bij het Wetterskip Fryslan (met Lolkje Efdé)

10. De boerderij van Nynke Koopmans

WAT gaan we DOEN!

  • Economie aanjagen
  • Verantwoord met geld omgaan
  • Woningbezit mogelijk maken
  • AZC afbouwen
  • Ruimte en vertrouwen geven
  • De jeugd heeft de toekomst
  • In de bijstand en toch mogen participeren

Economie aanjagen

Meer werk. Meer banen. Meer aandacht voor de agrarische, toeristische en recreatieve sector.

Met water, weiland en bossen heeft Tytsjerksteradiel alles wat “Fryslân moai makket”. Onze inwoners en ondernemers willen we in deze prachtige omgeving stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter van wordt. Dit kunnen activiteiten of evenementen zijn die banen opleveren, die bijdragen aan een gezond economisch klimaat en/of die de levendigheid en leefbaarheid in de dorpen vergroten. De rol van de gemeente is meedenken, zorgen voor de juiste voorwaarden en ruimte, het wegnemen van belemmerende regels / procedures en het meehelpen voorkomen van overlast. Daar hoort ook het ontwikkelen van bedrijventerrein Garyp Noord bij. Tytsjerksteradiel is geen museum. Het is een prachtige gemeente, en we willen dat Tytsjerksteradiel bloeit, boeit en groeit.

We willen dat de digitale infrastructuur goed op orde is, zodat bedrijven kunnen innoveren. Snel internet is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

In het bijzonder heeft de VVD aandacht voor de agrarische bedrijven en de recreatie. Deze zijn van groot belang voor de economie, een leefbaar platteland, landschap en voedselvoorziening. Door ruimte in bestemmingsplannen te bieden willen we beide sectoren, zo mogelijk gecombineerd, helpen in het zich aanpassen aan de eisen die markt en maatschappij aan de sector opleggen.

Lees meer

Verantwoord met geld omgaan

We gaan niet meer geld uitgeven dan dat we ontvangen. We willen de huidige schuld van 55 miljoen voor een groot deel wegwerken

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw geld om te gaan. We gaan zeker niet meer geld uitgeven dan dat we ontvangen. Ons streven is altijd om de kosten waar mogelijk te verlagen. Als het aan ons ligt, blijven de OZB en andere tarieven voor burgers en bedrijven de komende jaren gelijk. Uw eigen woning of bedrijfsruimte is geen pinautomaat voor de gemeente.

We willen de huidige schuld van ongeveer 55 miljoen euro voor een groot deel wegwerken en we brengen de reserve terug van de huidige 18 miljoen naar maximaal 10 miljoen euro.

Lees meer

Woningbezit mogelijk maken

Geen monumentenregeling. Geen welstandseisen. Voldoende bouwkavels. Lage woonlasten.

De meeste woningen in onze gemeente zijn het trotse eigen bezit van onze inwoners. Eigen bezit is voor ons een groot goed en we vertrouwen erop dat iedereen daar zorgvuldig mee omgaat. Eigenaren zijn zelf goed in staat om hun pand te onderhouden. Wij willen geen ‘betutteling’ met eenzijdig opgelegde monumentenregelingen of welstandseisen, die inwoners op kosten jagen. Bovendien zien wij het opleggen van dergelijke regels als een blijk van wantrouwen richting de burger. Daar doen wij niet aan mee!

Het bezit van een eigen woning willen we stimuleren door zo spoedig mogelijk locaties voor nieuwbouw te ontwikkelen zoals De Warren (het gebied aan het It Djippe Gat, ten westen van Burgum). Nieuwbouw van woningen moet mogelijk zijn in alle 17 dorpen van onze gemeente. Indivuele woonwensen veranderen en daar horen eigentijdse woningen bij. Ook moeten er voldoende starterswoningen beschikbaar zijn, zodat inwoners niet noodgedwongen uitwijken naar een nabijgelegen buurgemeente of grotere stad. Kostenverhogende energieregels bij nieuwbouw in It Sud fase 2 (Hurdegaryp) willen we schrappen. We willen de OZB zo laag mogelijk houden en nieuw- en verbouwplannen niet gaan verzwaren met aanvullende eisen.

Lees meer

AZC afbouwen

Het AZC is destijds verwelkomd als een tijdelijke voorziening. Na 20 jaar mag een andere gemeente het stokje overnemen..

Het doorgangscentrum voor asielzoekers is als tijdelijke voorziening in Burgum gekomen in 2000. Dat blijft voor ons een tijdelijke voorziening. Uitbreiding naar 650 of zelfs 1000 plaatsen wijzen we af. Het bouwen van meer permanente woningen op die locatie (bedrijventerrein) vinden we ongepast.

Als het aan ons ligt bouwen we het AZC af en vullen we de ruimte in als uitbreiding van het bedrijventerrein waar het eigenlijk op ligt. We willen daarbij een einde aan de status als doorgangscentrum zodat integratie daadwerkelijk kan plaatsvinden.

Lees meer

Ruimte en vertrouwen geven

We gunnen iedereen, inwoners en ondernemers, de ruimte om te groeien en ontwikkelen. Regels dienen een doel. Regels zijn geen doel

We gunnen iedereen, inwoners en ondernemers, de ruimte om te groeien en ontwikkelen. We vertrouwen op ieders goede wil om dat met respect voor anderen te doen. De gemeente denkt daarin mee en maakt mogelijk dat de één kan groeien zonder dat de ander er te veel hinder van ondervindt. We willen dat inwoners eigen ruimte en verantwoordelijkheid kunnen nemen, zonder dat overal formulieren en controles nodig zijn.

Het gaat niet om de regels zelf, maar om het totale resultaat. Regels dienen een doel. Regels zijn geen doel.

Lees meer

De jeugd heeft de toekomst

Het is zo belangrijk dat de jeugd behouden blijft voor onze mooie gemeente

We geven onze jeugd graag alle mogelijke kansen. Dat begint met het aanbieden van passend onderwijs. Ook aansluiting op de arbeidsmarkt is belangrijk. Dat betekent dat er voldoende banen moeten zijn en dat het lokale bedrijfsleven zichtbaar is op de scholen. Tot slot willen we de jeugd met betaalbare starterswoningen een betere kans bieden op de woningmarkt.

We zoeken meer aansluiting bij de dynamiek en groei in Leeuwarden en Drachten, dan bij de krimpgedachte die leeft bij de noordelijk gelegen gemeenten. Voor moderne communicatie zetten we veel meer ‘social media’ in.

Lees meer

In de bijstand en toch mogen participeren

Een bijstandsuitkering is een vangnet en geen hangmat.

Circa 500 van de ruim 32.000 inwoners in onze gemeente kunnen, om welke reden dan ook, niet meekomen en doen een beroep op de bijstand. We vinden het belangrijk dat deze inwoners aansluiting houden bij de samenleving, een regelmatig leven leiden en een reëel perspectief houden op eigen structurele inkomsten. Een bijstandsuitkering is een vangnet en geen hangmat.

Om dit kracht bij te zetten, gaat de gemeente een persoonlijk gesprek aan met alle bijstandsgerechtigden en maakt afspraken over een bij de situatie passende inzet in het belang van de gemeenschap. Dit kan bestaan uit ondersteunende werkzaamheden bij ouderen, mantelzorg, klaar-over bij scholen, ondersteuning bij sport en spel, tijdelijke werkzaamheden, etc. Inwoners, die een beroep doen op een bijstandsuitkering en toch “zwarte” neveninkomsten blijken te hebben, worden meteen gekort op hun uitkering.

Lees meer

Testimonials