Privacy Protocol

Laatst bewerkt op 1 jun. 2018

In dit Privacy Protocol informeert de VVD u over de wijze waarop de VVD persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de VVD persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe de VVD omgaat met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Het Privacy Protocol is van toepassing op alle handelingen van de VVD inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.

De VVD

De VVD is verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens middels de activiteiten die in dit Privacy Protocol worden benoemd. Als u contact wilt opnemen met de VVD, gebruik dan de contactgegevens die onderaan dit Privacy & Cookie Protocol zijn opgenomen.

Voor welke doeleinden verzamelt de VVD uw persoonsgegevens?

De VVD verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs en belangstellenden (individuen) voor het beheren van de ledenadministratie, het ontvangen van donaties, het beheren van financiële administratie, (geanonimiseerd) statistisch onderzoek, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende aandachtsgebieden.

De VVD verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden op grond van voldoening aan een wettelijke plicht waaraan de VVD moet voldoen, welke is neergelegd in de Wet financiering politieke partijen. 

Leden

Als u lid bent, gebruikt de VVD uw telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum ten behoeve van de permanente campagne, meer in het bijzonder om u:

 • Te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • Te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • Informatie en kennis te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

Leden en donateurs 

Meer in detail, verwerkt de VVD uw telefoonnummer, adresgegevens, betaalgegevens, lidnummer, e-mailadres, klikgedrag en geboortedatum voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
 • (geanonimiseerd) Statistisch onderzoek.

Leden, donateurs en belangstellenden

De VVD gebruikt het door u verstrekte e-mailadres en uw postcode om:

 • Te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • U gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw zorgen;
 • Gericht terug te koppelen wat met uw inventarisatie en mening gedaan is;
 • U gericht te informeren en te betrekken bij belangrijke onderwerpen in uw directe omgeving;
 • Doelgroepen aan te maken om potentiële VVD leden te benaderen via social media.

De VVD gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden om u:

 • Gericht te informeren over uw aandachtsgebieden;
 • Gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij uw aandachtsgebieden;
 • Gericht terug te kunnen koppelen wat met uw input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • Gericht te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.

Welke persoonsgegevens verzamelt de VVD?

De VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, belangstellenden en donateurs. De VVD verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die de VVD verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (zoals gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Voor sollicitanten en kandidaten gebruikt de VVD uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken.
 • Om u op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille).
 • Om u geschiktheid te beoordelen voor een functie die vacant is of vrij kan komen.
 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures
 • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

Voor sollicitanten en kandidaten verzamelt de VVD:

 • Naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, bankrekeningnummer.
 • Een administratienummer (o.a. BSN).
 • Nationaliteit en geboorteplaats.
 • Gegevens over gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages.
 • Gegevens over de functie waarnaar gesolliciteerd is.
 • Gegevens over de aard, inhoud van huidige en vorige dienstverbanden en beëindiging van vorige dienstverbanden.
 • Andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de sollicitant zijn verstrekt of die hem of haar bekend zijn (testen, assessments, etc).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist vanwege de toepassing van een andere wet.

De VVD bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten 4 weken, tenzij toestemming tot en met zes maanden na afronding van de sollicitatieprocedure.

Leden en donateurs

Van leden en donateurs verzamelt de VVD:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres);
 • Financiële gegevens (zoals bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens);
 • Lidmaatschap gegevens (gegevens betreffende functies binnen de VVD, aandachtsgebieden en het lidnummer).

Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van het individu. Ook kan de VVD beeldmateriaal (foto’s, geluid- en video opname) registeren waar u mogelijk herkenbaar in beeld/geluid op staat.

Van belangstellenden verzamelt de VVD persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

Belangstellenden

Van belangstellenden verzamelt de VVD persoonlijke gegevens (e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie).

Wie hebben toegang tot de ledenadministratie van de VVD?

De medewerkers op het algemeen secretariaat hebben toegang tot de ledenadministratie van de VVD. De medewerkers hebben een arbeidsovereenkomst met de VVD. Tevens hebben de leden van Hoofdbestuur toegang tot de ledenadministratie. De leden van het Hoofbestuur zijn benoemd door de Algemene Vergadering.

Voor de regio’s en de lokale netwerken geldt dat de secretaris van de regio / het lokaal netwerk toegang heeft tot de ledenadministratie van de regio / het lokaal netwerk via MijnVVD. Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledenadministratie die nodig zijn voor de financiële administratie van de regio / het lokaal netwerk. De secretaris en penningmeester worden benoemd door de ledenvergadering van de regio / het lokaal netwerk.

Voor de thematische netwerken geldt dat de secretaris van het thematische netwerk toegang heeft tot de ledenadministratie van het thematisch netwerk via MijnVVD. De secretarissen van de thematische netwerken zijn benoemd door het Hoofdbestuur.

Voor de VVD Bestuurdersvereniging geldt dat het bestuur en de voorzitters van bestuurdersnetwerken toegang hebben tot de ledengegevens van combinatie-leden, dat wel zeggen personen die zowel lid zijn van de VVD als van de VVD Bestuurdersvereniging. Zij worden benoemd door de ledenvergadering van de VVD-Bestuurdersvereniging.

Het bestuur van de Ivo Opstelten Foundation heeft op aanvraag toegang tot de ledengegevens.

Voor de JOVD geldt dat dat de secretaris toegang heeft tot de ledengegevens van combinatie-leden, dat wel zeggen personen die zowel lid zijn van de VVD als van de JOVD. Tevens heeft de penningmeester toegang tot bepaalde delen van de ledengegevens die nodig zijn voor de financiële administratie van de JOVD De secretaris en penningmeester worden benoemd door de ledenvergadering van de JOVD.

 

Hoe gaat de VVD om met beveiliging, vertrouwelijkheid & externe partijen? 

De VVD legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen de VVD bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de VVD en statutair specifiek met de VVD verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over de persoonsgegevens moeten beschikken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan externe dienstaanbieders voor het faciliteren van enquêtes, het beheer van mailservers en faciliteren van betalingen.

Wanneer de VVD persoonsgegevens laat verwerken door een externe partij (een zogeheten bewerker), dienen de VVD en de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te sluiten. Hiermee waarborgt de VVD de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen

 

Hoe lang bewaart de VVD uw persoonsgegevens?

De VVD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

 

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol of over het gebruik van uw persoonsgegevens door de VVD kunt u contact opnemen met de afdeling Verenigingszaken via vereniging@vvd.nl.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de VVD uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.

Wijzigingen in het Privacy Protocol

De VVD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacy Protocol. Wij adviseren u het Privacy Protocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy & Cookie Protocol is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.