LIBERAAL GELUID

LIBERAAL GELUID

Het lokale liberale geluid in de afgelopen jaren.

Al jarenlang is de VVD aanwezig in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel en proberen fractieleden 'het lokale liberale geluid' te laten horen tijdens de raadsvergaderingen.

Maar wat houdt dit ‘lokale liberale geluid’ in?
Hier enkele voorbeelden uit de raadsperiode 2018-2022.

Goede dienstverlening voor inwoners en ondernemers
De VVD-fractie is van mening dat de gemeente er voor haar inwoners is, en niet andersom. Toen in 2019 de afvalinzameling aan bod kwam in de raad, vond de VVD het belangrijk om met name oog te houden voor de dienstverlening aan onze inwoners. Uiteraard spelen ook kosten- en milieuoverwegingen, maar zo lang het in Tytsjerksteradiel niet mogelijk is om het afval vooraf te scheiden (vanwege de contracten over nascheiding met Omrin) vinden wij het belangrijk dat het restafval ‘gewoon’ eens in de twee weken moet worden opgehaald. Wij vonden helaas weinig bijval in de gemeenteraad op dit punt.

Wonen
De VVD-fractie vond het de afgelopen jaren belangrijk om te denken in mogelijkheden, zonder hierbij de realiteit uit het oog te verliezen. Het project “de Warren” vonden wij daarom ook een maatje te groot voor onze gemeente. (lees hier onze volledige reactie over de Warren). Het zou ervoor zorgen dat er vrijwel geen extra buitenstedelijke woningen beschikbaar kwamen voor kleinere dorpen. Dat vonden wij geen goede zaak. Ook in kleine kernen moet de komende jaren gezocht worden naar mogelijkheden. De motie van de FNP om de Centrale As woningen evenredig over alle dorpen van Tytsjerksteradiel te verdelen, konden wij daarom ook volledig steunen.

Ons liberale geluid was ook te herkennen in de bemiddeling tussen inwoners/ondernemers met mooie, vernieuwende ideeën en de gemeenteraad. Soms liepen deze inwoners/ondernemers namelijk tegen regelgeving aan die verhinderde dat zij hun project konden verwezenlijken. De VVD-fractie heeft deze inwoners/ondernemers geadviseerd in te spreken bij de raad en te vragen te kijken of er tóch mogelijkheden voor hen waren. Zoals de jonge ondernemer die dolgraag in Jistrum zijn bedrijf wil vestigen maar tegen een ‘woon-werk verplichting’ aanliep of inwoners met een specifieke woonwens. De VVD-fractie heeft zich hard gemaakt voor deze inwoners door het opstellen van moties en amendementen om hiermee de raad te vragen zich uit te spreken over deze kwesties.

Financiën van de gemeente op orde = belang voor inwoners
De VVD-fractie hamert al jaren op het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ons motto: er kan niet meer worden uitgegeven, dan er binnenkomt. Het op orde brengen van de financiën is geen doel op zich, maar is belangrijk om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende budget beschikbaar is voor voorzieningen. De afgelopen jaren moest de gemeente bijvoorbeeld bezuinigen op de bibliotheken (sluiting bibliotheek Hurdegaryp) terwijl dit gemakkelijk voorkomen had kunnen worden door eens kritisch te kijken naar bepaalde uitgaven. De VVD-fractie heeft hier de afgelopen vaak ideeën voor aangedragen. Want hoewel iedereen in de gemeenteraad roept dat we zo “lean mogelijk” moeten werken, breidt de gemeentelijke formatie zich alleen maar uit. Wij vinden het niet uit te leggen naar inwoners toe dat er wel weer budget wordt vrijgemaakt voor nog een communicatieadviseur erbij of een extra verbouwing in het gemeentehuis, maar dat de bibliotheek moet sluiten. Er moet veel kritischer gekeken worden naar de uitgaven.

Onze inwoners verdienen een goed gemeentebestuur
De VVD-fractie heeft zich de afgelopen jaren ook gericht op haar controlerende taak. Met name in de dossiers “Nije Westermar: gang van zaken sportkantine - aankoop AZC-gebouw” en “aankoop grondposities de Warren” zijn door de toenmalige colleges de nodige steken laten vallen. Als raadsfractie hebben wij getracht hierover transparantie en duidelijkheid te krijgen. Dit werd ons soms helaas erg moeilijk gemaakt door coalitie raadsleden. Terwijl uiteindelijk iedereen in de raad gebaat is bij een goed debat met de verantwoordelijk wethouder, waarin voor eens en altijd duidelijk wordt hoe de vork in de steek zit.

WAT gaan we DOEN!

  • Verbeterde dienstverlening
  • Woningbouw
  • Jeugd en jongeren
  • Economie aanjagen
  • Realistisch duurzaamheidsbeleid
  • Activiteiten ontwikkelen
  • Lage lasten voor inwoners

Verbeterde dienstverlening

Afvalcontainer weer één keer per twee weken legen. Meer kwaliteit bij plantsoenen en gazons.

Openingstijden en dienstverlening moet nog meer worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Wij willen dat er meer aandacht is voor nette plantsoenen. Ook willen we dat de tevredenheid bij onze inwoners over het maaibeleid toeneemt. Wij willen dat de afvalcontainer weer één keer per twee weken wordt geleegd.

Lees meer

Woningbouw

Snel woningkavels klaar maken. Woningbouw in alle dorpen. Bouwen, bouwen, bouwen!!

Wij willen dat er versneld bij alle dorpen nieuwe woningen worden gebouwd. Hier wordt volop aandacht geschonken aan woonruimte voor jongeren en ouderen.

Lees meer

Jeugd en jongeren

Volop kansen geven aan onze jeugd en jongeren. De jongeren op de kieslijst van de VVD kennen de denkwijze van jongeren.

We geven onze jeugd graag alle mogelijke kansen. Dat betekent dat er voldoende banen en betaalbare starterswoningen moeten zijn.

In de top 5 van onze kandidatenlijst treffen we drie mensen van jonge leeftijd aan (Dineke Wagenaar - 30 jaar, Tiemen Jongsma - 18 jaar en Jurre Kamminga - 16 jaar), die de mening van jongeren op een sublieme wijze kunnen verwoorden in de gemeenteraad. Overigens zijn alle leeftijdsklassen goed vertegenwoordigd op onze kieslijst. De jongste kandidaat is 16 jaar. De oudste kandidaat is 80 jaar. En alles wat daar tussen zit.

Lees meer

Economie aanjagen

Snel bedrijfskavels klaarmaken en in de markt zetten. Volop ruimte geven aan onze ondernemers.

Wij willen dat er bij de meeste dorpen naar schaalgrootte ruimte komt voor ondernemingen. We willen nieuwe bedrijven verwelkomen en daarmee banen creëren. We blijven ons inzetten voor minder regels voor ondernemers.

Lees meer

Realistisch duurzaamheidsbeleid

Haalbaar en betaalbaar is uitgangspunt. Geen dwang vanuit gemeente bovenop Rijksbeleid. Geen zonneparken op landbouwgrond.

Wij willen niet dat inwoners en ondernemers worden gedwongen om duurzame stappen te zetten bovenop landelijk beleid. Wij vinden dat zonnepanelen op daken moeten worden aangebracht, zodat er geen wildgroei aan zonneparken ontstaat.

Lees meer

Activiteiten ontwikkelen

Inwoners verdienen een snel antwoord of hun idee steun krijgt vanuit de gemeente.

Wij willen inwoners en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de gemeenschap beter van wordt. Wij willen dat ideeën vanuit onze inwonersondernemers, dorpsbelangen op een duidelijke manier worden behandeld door de raad.

Lees meer

Lage lasten voor inwoners

Geen tussentijdse verhoging van de OZB-opbrengst

Wij vinden een (tussentijdse) verhoging van de OZB-opbrengst bovenop de inflatiecorrectie geen gesprekspunt.

Lees meer

Testimonials