Fractie

Dineke Wagenaar

Tytsjerksteradiel moet een bruisende gemeente zijn. Een gemeente met veel bedrijvigheid en activiteiten.

Mijn naam is Dineke Wagenaar. Naast raadslid in Tytsjerksteradiel ben ik tevens fractievoorzitter van de VVD-fractie. Ik woon in Noardburgum en werk als docent maatschappijwetenschappen op het Lauwers College in Buitenpost.

We willen onze inwoners en ondernemers stimuleren om activiteiten te ontwikkelen waar de mienskip beter van wordt, doordat ze bijvoorbeeld banen opleveren. Ook wil de VVD flink inzetten op nieuwbouw van woningen. De VVD wil geen krimp in onze gemeente. “Tytsjerksteradiel moat foarút sjen en mei de tiid meigean”. 

Nevenactiviteiten:
Lid organisatiecomité muziekfestival Moai Fuort.

Portefeuilles:
Algemeen Bestuurlijke Zaken
Personeel en Organisatie
Financiën
Werk en Bijstand
Communicatie
Informatievoorziening en automatisering
Ontwikkeling dienstverlening/klantcontactcentrum
Overheidsparticipatie
Jeugd en Jongeren
Ouderenbeleid
WMO
Sportbeleid
Recreatie en Toerisme
Cultuur
Milieu
Natuurbeleid
Plattelandsbeleid en Leefbaarheid
Welzijn
Onderwijs- en volwasseneneducatie
Ontwikkelingssamenwerking/Fairtrade en Global Goals Gemeente
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
Nationaal Park De Âlde Feanen
Coördinatie Duurzaamheid
Cultuur en Fries (Frysk)

Sjaak Hoekstra

Ondernemers zijn de motor van onze gemeente; we betalen in onze gemeente de meeste OZB, dat moat oars!

Ik ben Sjaak Hoekstra, ik woon in Burgum en ik ben gehuwd met Marjan. Wij hebben twee kinderen, Lars van 7 en Bas van 5 jaar. Binnen de Gemeenteraad van Tytsjerksteradiel ben ik raadslid namens de VVD.

In het dagelijks leven ben ik salesmanager bij PMF Stalen Masten in Burgum. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar kansen. Deze kansen probeer ik te verzilveren met een mooie opdracht. In mijn werk is het iedere dag weer een feest om werkgelegenheid naar Tytsjerksteradiel te halen. Onze masten en portalen worden gefabriceerd in Burgum en daarna vinden ze hun weg naar klanten in één van de landen in Europa.

Als het aan de VVD ligt, blijven de OZB en andere tarieven voor burgers en bedrijven de komende jaren gelijk. Daar wil de VVD zich voor inzetten. Uw eigen woning of bedrijfsruimte is geen pinautomaat van de gemeente. De VVD wil de energietransitie stevig aanjagen. 

Portefeuilles:
Economische Zaken en Bevordering Werkgelegenheid
Financiën
Brandweer
Openbare Orde en Veiligheid
Politie
Handhaving
Beheer en onderhoud Openbare Ruimte
Water
Riolering en Baggerbeleid
Verkeer en Vervoer/Kansen in Kernen
Ruimtelijke Ordening
Landinrichting
Voorzieningen
Project Clusteren Voorzieningen
Grondexploitatie
Gemeentelijke eigendommen
Volkshuisvesting
Bodemdaling
Plattelandsbeleid/leefbaarheid
Bouw- en woningtoezicht

Lolkje Efdé-Kleefstra

Een scherpe analyse op het financieel beleid van onze gemeente.

Mijn naam is Lolkje Efdé-Kleefstra en wij wonen al vele jaren met genoegen in Gytsjerk. Ik ben als staffunctionaris werkzaam geweest bij een dienstverlenende organisatie in de coöperatieve zuivelindustrie. Ik zit in de schaduw-fractie van de VVD en mag graag meedenken over allerlei onderwerpen, die in het belang zijn van uw en onze woon-, werk- en leefomgeving.

Van 2006 tot 2018 zat ik in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel en van 2010 tot 2018 was ik fractievoorzitter en lid van het presidium. In 2010 en 2016 was ik lid van de Vertrouwenscommissie (nieuwe burgemeester).

De VVD staat voor een sterk en solide financieel beleid van de gemeente en vindt dat we niet meer geld moeten uitgeven dan er binnenkomt. We willen de woonlasten zoveel mogelijk reduceren. De gemeente moet bovendien verantwoord met het geld omgaan, want “it binne jo sinten!”.

Nevenactiviteiten:
* lid Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân
* lid Adviescommissie Algemene Zaken, Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën (Wetterskip)

Trienke Wijbenga

Het is goed wonen in Tytsjerksteradiel. Dat moat sa bliuwe.

Ik ben Trienke Wijbenga en ik woon in Gytsjerk. In het dagelijks leven ben ik teammanager accounts payable operations bij Friesland Campina. Ik zit in de schaduw-fractie van de VVD en mag graag meedenken over allerlei onderwerpen, die in het belang zijn van uw en onze woon-, werk- en leefomgeving.

Eerder was ik raadslid voor de VVD in Tytsjerksteradiel van 2002 – 2010.

De VVD wil minder regels en meer vertrouwen in de hardwerkende zorgprofessional. Zo komt er meer tijd voor mensen en minder voor papier. .

Richard Brouwer

Meer activiteit op de Burgumermar is goed voor de lokale economie.

Ik ben Richard Brouwer, ik woon in Eastermar en ben mede-eigenaar van Kavel10. Kavel 10, ons familiebedrijf, is gespecialiseerd in landmeten met GPS en drone. Ik zit in de schaduw-fractie van de VVD en mag graag meedenken over allerlei onderwerpen, die in het belang zijn van uw en onze woon-, werk- en leefomgeving.

De VVD vindt het belangrijk dat de jeugd alle mogelijke kansen wordt geboden. Dat begint met goed onderwijs, maar ook moeten er voldoende banen zijn en het lokale bedrijfsleven moet zichtbaar zijn op de scholen. Met betaalbare starterswoningen wil de VVD de jeugd een betere kans bieden op de woningmarkt.

Vereniging en Bestuur

De leden vormen het hoogste orgaan binnen de VVD.

De VVD Tytsjerksteradiel, VVD Achtkarspelen en VVD Smallingerland maken deel uit van het Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden. Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden is de officiële vereniging, waarvan onze leden lid zijn. De gegevens van het bestuur en de verenigingsstructuur vind u op www.vvddefryskewalden.nl.

Lokaal Netwerk VVD De Fryske Wâlden

Verenigingssecretariaat, Uterwei 20, 9284 XL Augustinusga
Bank: NL08ABNA0537627863 t.n.v. VVD
E-mail: vvddefryskewalden@gmail.com

Bestuurssamenstelling:
* Voorzitter: Rob Meppelink
* Secretaris: Mieke de Kluijver
* Penningmeester: Jelle Hiemstra
* Bestuurslid: Marco Molhoek